تحلیل بازار اونس طلا ی جهانی – Gold Spot Analysis

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۵ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۷ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۵۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۵۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۴۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۸ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۱۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۷:۵۶ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۳۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۳۱ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۵۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۳۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۰۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۹ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۵۱ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۷ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۲۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۳۲ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۰۰ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۸:۴۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۹:۳۶ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۹:۲۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۹:۴۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ - ۸:۵۶ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین